REGULAMIN PROGRAMU DRUŻYNA A

REGULAMIN PROGRAMU DRUŻYNA A

 

I. Postanowienia ogólne

1.1. Organizatorem Programu jest AFRISO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szałszy, 42-677 Czekanów, przy ul. Kościelnej 7, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000066141, NIP 6311979176, REGON 273439075, o kapitale zakładowym w wysokości 300 000,00 zł wpłaconym w całości (dalej jako Organizator).

1.2. Koordynatorem Programu jest Motivation Direct Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Jana Czeczota 31, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000358484, REGON 142450530, NIP 5213568796 (dalej jako Koordynator), której Organizator zlecił czynności związane z organizacją oraz przeprowadzeniem Programu.

1.3. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 – 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r., poz. 1145).

1.4. Program organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

1.5. Program będzie trwać od dnia 18 listopada 2020 roku przez czas nieoznaczony. Organizator może zakończyć Program w dowolnym czasie, o czym Uczestnicy zostaną powiadomieni za pośrednictwem Strony Internetowej z minimum 14 dniowym wyprzedzeniem. Zakończenie Programu nie spowoduje utraty praw nabytych przez Uczestników w trakcie jego trwania.

1.6. Celem Programu jest poszerzenie wśród Uczestników wiedzy o marce AFRISO oraz promocja Produktów Organizatora.

1.7. Nie jest zamierzeniem, ani celem Organizatora utrudnianie dostępu do rynku innym podmiotom oferującym produkty odpowiadające rodzajowo Produktom Organizatora.

1.8. Program nie stanowi gry losowej, loterii fantowej, zakładu wzajemnego ani loterii promocyjnej, których wynik zależy od przypadku, w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 847).

1.9. Dla potrzeb niniejszego Programu przyjęto następujące definicje:

a) Uczestnik - Uczestnik Instalator (UI), Uczestnik Właściciel (UW)  oraz Uczestnik Pracownik (UP), łącznie jako Uczestnicy:

- Uczestnik Instalator (UI) - przedsiębiorca w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r., poz. 1292), który w ramach działalności gospodarczej prowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie instalacji urządzeń grzewczych i chłodniczych nabywa Produkty Organizatora w punktach handlowych dystrybucyjnych oraz w trybie opisanym w niniejszym Regulaminie przystąpił do Programu i którego głównym źródłem dochodu jest wykonywanie instalacji C.O. lub C.W.O.

- Uczestnik Właściciel (UW) - przedsiębiorca w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r., poz. 1292), który w ramach działalności gospodarczej prowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie instalacji urządzeń grzewczych i chłodniczych nabywa Produkty Organizatora w punktach handlowych dystrybucyjnych oraz w trybie opisanym w niniejszym Regulaminie przystąpił do Programu.

- Uczestnik Pracownik - każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, współpracująca z Uczestnikiem Instalatorem (UI) lub Uczestnikiem Właścicielem (UW) na podstawie umowy cywilnoprawnej lub zatrudniona przez Uczestnika Instalatora (UI) lub Uczestnika Właściciela (UW) na podstawie umowy o pracę, wykonująca w imieniu i na rzecz Uczestnika Instalatora (UI) lub Uczestnika Właściciela (UW) czynności opisane w niniejszym Regulaminie, która w trybie opisanym w niniejszym Regulaminie została zgłoszona do Programu przez Uczestnika Instalatora (UI) lub Uczestnika Właściciela (UW);

b) Punkty (nyple) – jednostki punktowe, które Uczestnicy otrzymują w zamian za rejestrację zakupionych Produktów (zamontowanych na instalacji i nieprzeznaczonych do dalszej odsprzedaży), udział w szkoleniach, wypełnienie ankiety lub quizu, a także za wykonanie innych określonych czynności, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;

c) Nagrody – rzeczy ruchome (nagrody rzeczowe), karty przedpłacone, udział w szkoleniach AFRISO oraz inne usługi oraz produkty AFRISO oferowane przez Organizatora, które Uczestnik Instalator (UI) może otrzymać w zamian za wymianę Punktów zdobytych przez siebie oraz przez współpracujących z nim lub zatrudnionych przez niego Uczestników Pracowników, w ilości odpowiadającej wartości Punktów przypisanych do każdej z Nagród, których lista dostępna jest na Stronie Internetowej Programu. Lista Nagród i punktacja mogą zmieniać się w trakcie trwania Programu. Zmiana listy Nagród nie stanowi zmiany niniejszego Regulaminu;

d) Produkt – produkty Organizatora objęte promocją w Programie. Wykaz Produktów wraz z ilością Punktów, które przysługują Uczestnikom z tytułu zakupu danego Produktu dostępny jest na Stronie Internetowej Programu. Wykaz Produktów oraz punktacja mogą zmieniać się w trakcie trwania Programu. Zmiana wykazu Produktów i punktacji nie stanowi zmiany niniejszego Regulaminu;

e) Formularz Rejestracyjny – formularz służący do zgłoszenia Uczestników do Programu celem ich rejestracji w Programie dostępny za pośrednictwem Strony Internetowej;

f) Strona Internetowa – witryna internetowa dostępna pod adresem www.druzyna-a.afriso.pl przeznaczona do prowadzenia niniejszego Programu, na której dostępne są indywidualne konta Uczestników.

g) Regulamin – niniejszy Regulamin Programu dostępny w siedzibie Organizatora oraz na Stronie Internetowej, opisujący szczegółowe zasady udziału Uczestników w Programie.

 

 

II. Przystąpienie do Programu

2.1. W celu przystąpienia do Programu UI orz UW dokonuje rejestracji za pośrednictwem Strony internetowej, poprzez wypełnienie Formularza Rejestracyjnego, w którym podaje następujące dane:

a) imię i nazwisko,
b) nazwę firmy,
c) NIP firmy
d) adres e-mail,
e) numer telefonu komórkowego,
f) adres (ulica, nr domu, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość)

oraz składa oświadczenia o zaakceptowaniu treści Regulaminu Programu Drużyna A.

2.2. Uczestnik Instalator (UI) oraz Uczestnik Właściciel (UW) może zgłosić do udziału w Programie Uczestnika Pracownika, z którym współpracuje lub którego zatrudnia, o ile dysponuje stosowną zgodą Uczestnika Pracownika na zgłoszenie go do Programu i podania jego danych. W tym celu, Uczestnik Instalator (UI) lub Uczestnik Właściciel (UW) wypełnia Formularz Rejestracyjny dostępny na jego indywidualnym koncie na Stronie Internetowej w zakładce Zgłoszenie pracownika, w którym podaje następujące dane Uczestnika Pracownika:

a) imię i nazwisko,

b) adres e-mail,

c) numer telefonu komórkowego.

2.3. W celu przystąpienia do Programu, Uczestnik Pracownik (zgłoszony uprzednio do Programu zgodnie z pkt 2.2. powyżej) potwierdza dane wprowadzone przez Uczestnika Instalatora (UI) lub Uczestnika Właściciela (UW) oraz składa oświadczenia o zaakceptowaniu treści Regulaminu Programu Drużyny A. 

2.4. Uczestnictwo w Programie jest dobrowolne. Poprzez przystąpienie do Programu Uczestnicy przyjmują warunki i zasady określone w niniejszym Regulaminie. Naruszenie warunków Regulaminu może skutkować zablokowaniem konta Uczestnika i anulowaniem zgromadzonych przez niego Punktów.

2.5. Organizator wykorzystuje do prowadzenia Programu dane, które Uczestnicy podali w Formularzu Rejestracyjnym. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez podmioty przystępujące do Programu nieprawdziwych lub niekompletnych danych lub niedokonanie przez Uczestników stosownej ich aktualizacji. Przesłanie komunikatów w Programie z wykorzystaniem danych podanych jako aktualne uważa się za skutecznie dokonane wobec Uczestników.

2.6. Uczestnikom nie przysługuje prawo do przeniesienia praw i obowiązków związanych z udziałem w Programie na osobę trzecią.

2.7. Uczestnikami nie mogą być pracownicy Organizatora oraz Koordynatora, dodatkowo osoby niespełniające warunków z punktu 1.9. a) i. oraz prowadzących dalszą odsprzedaż produktów.

2.8. Uczestnicy są zobowiązani działać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a także zgodnie z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia Uczestników z udziału w Programie, jeżeli nie spełnią oni warunków uczestnictwa w Programie, naruszą jego zasady, dopuszczą się czynu niedozwolonego lub innego działania niezgodnego z obowiązującymi przepisami wobec Organizatora, Koordynatora lub innego Uczestnika.

2.9. W przypadku nieskorzystania przez Uczestników z praw przewidzianych w Programie w okresie jego trwania, nie przysługuje im prawo zgłoszenia jakichkolwiek roszczeń z powyższego tytułu wobec Organizatora lub Koordynatora.

2.10. Uczestnicy w dowolnym momencie trwania Programu mogą złożyć oświadczenie o rezygnacji z udziału w Programie. Oświadczenie powinno być wysłane w formie pisemnej lub elektronicznej na adres Organizatora.

2.11. W przypadku, gdy Uczestnicy zrezygnują z udziału w Programie lub zostaną wykluczeni z udziału w Programie, nie ma możliwości przekazania dotychczasowo zebranych świadczeń lub korzyści, w tym Punktów osobie trzeciej.

 

III. Zasady udziału w Programie

3.1. Uczestnicy Instalatorzy (UI), Uczestnicy Właściciele (UW) oraz Uczestnicy Pracownicy otrzymują Punkty w zamian za zakup Produktów oraz ich rejestrację. Za Produkt zakupiony przez Uczestnika uważa się Produkt, na który został wystawiony dokument księgowy opisujący sprzedaż Produktu i nie został skorygowany.

3.2. Uczestnicy Instalatorzy (UI), Uczestnicy Właściciele (UW)  oraz Uczestnicy Pracownicy dokonują rejestracji zakupionych Produktów za pośrednictwem:

a) indywidualnego konta dostępnego na Stronie Internetowej,

b) wiadomości SMS, poprzez wysłanie wiadomości SMS na numer telefonu 799 448 250 z podaniem kodu zakupionego Produktu, przy czym za prawidłową rejestrację Produktu przyjmuję się wysłanie przez Uczestnika wiadomości SMS z numeru telefonu, który wskazał w Formularzu Rejestracyjnym.

3.3. Do każdego Produktu przypisana jest ilość Punktów, które Uczestnicy mogą zdobyć kupując Produkty zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie. Wykaz Produktów wraz z ilością Punktów, które przysługują Uczestnikom z tytułu zakupu danego Produktu dostępny jest na Stronie Internetowej, na indywidualnym koncie Uczestnika.

3.4. Wartość jednego Punktu zdobytego przez Uczestników jest równa kwocie 1 zł, co oznacza, że Uczestnicy mogą wymienić Punkty na Nagrody, których wartość nie przekracza wartości Punktów zdobytych przez Uczestników.

3.5. Uczestnicy Instalatorzy (UI), Uczestnicy Właściciele (UW)  oraz Uczestnicy Pracownicy są również uprawnieni do otrzymania Punktów w zamian za udział w szkoleniach, i wypełnienie ankiety, dostępnych na Stronie Internetowej programu.

3.5.1. Uczestnicy Właściciele (UW) i zgłoszeni przez nich Uczestnicy Pracownicy nie mogą brać udziału w konkursach, promocjach, loteriach, rankingach i innych akcjach specjalnych prowadzonych w ramach Programu, chyba, że Organizator wyrazi na to zgodę w odrębnym komunikacie udostępnionym Uczestnikom na stronie internetowej lub w wiadomości e-mail.

 3.6. Uczestnicy Instalatorzy (UI) i Uczestnicy Właściciele (UW) biorą udział w Programie samodzielnie lub w grupach razem z Uczestnikami Pracownikami, których zgłosili do Programu.

3.7. Uczestnicy Instalatorzy (UI) i Uczestnicy Właściciele (UW), za pośrednictwem indywidualnych kont dostępnych na Stronie Internetowej, mają dostęp do ilości Punktów, które zgromadzili działając samodzielnie lub w ramach grupy.

3.8. W przypadku, gdy Uczestnik Instalator (UI) lub i Uczestnicy Właściciele (UW) działa w grupie razem z Uczestnikami Pracownikami, których zgłosił do Programu, UI i UW ma dostęp do ilości Punktów, które łącznie zgromadzili wszyscy członkowie danej grupy, jak również ma dostęp do informacji w zakresie ilości Punktów, które zgromadzili poszczególni Uczestnicy Pracownicy zgłoszeni przez niego do Programu.

3.9. Uczestnicy Pracownicy, za pośrednictwem indywidualnych kont dostępnych na Stronie Internetowej, mają dostęp jedynie do ilości Punktów zgromadzonych przez siebie, a nie przez pozostałych członków grupy.

3.10. Zdobyta przez Uczestników ilość Punktów będzie ustalana na podstawie zebranych przez Organizatora danych dotyczących zrealizowanych transakcji dokonanych przez Uczestników.

3.11. UI oraz UW może wymienić Punkty zdobyte przez siebie oraz przez Uczestników Pracowników, których zgłosił do Programu, na Nagrody za pośrednictwem Strony Internetowej w zakładce „Nagrody”.

3.12. Uczestnik Pracownik może wymienić na Nagrody zdobyte przez siebie Punkty działając w imieniu i na rzecz UI lub UW, który zgłosił go do Programu. W takim wypadku Nagroda zamówiona przez Uczestnika Pracownika przysługuje UI lub UW, który zgłosił go do Programu.

3.13. Organizator wyklucza możliwość przyznania - w ramach Programu - świadczenia lub Nagrody Uczestnikowi Pracownikowi.

3.14. Nagrody wysyłane są na adres podany przez UI lub UW w Formularzu Rejestracyjnym.

3.15.1. Punkty zgromadzone w Programie od momentu jego uruchomienia należy wymienić na nagrody lub przelać na kartę przedpłaconą do dnia 31 grudnia 2022 r. – po tej dacie punkty stracą ważność. Punkty zbierane w programie od dnia 1 stycznia 2023 należy wymienić na nagrody lub przelać na kartę przedpłaconą najpóźniej do końca każdego roku kalendarzowego.

3.15.2 Uczestnicy mogą wymienić na Nagrody zdobyte Punkty w terminie do 30 dni od dnia zakomunikowania Uczestnikom przez Organizatora o zakończeniu Programu.

3.16. Świadczenia przyznawane UI i UW przez Organizatora w związku z Programem nie podlegają wymianie na gotówkę bądź inne świadczenia.

3.17. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących spełnienia przez Uczestników wszystkich wymogów zawartych w niniejszym Regulaminie, Organizator ma prawo wstrzymać się z wydaniem Nagrody, do czasu wykazania przez danego Uczestnika, że spełnił on wszystkie wymogi zawarte w niniejszym Regulaminie.

3.18. Uczestnikom nie przysługują roszczenia o wypłatę wartości Nagrody w pieniądzu.

3.19. Uczestnicy nie mają możliwości dokonania dopłaty pieniężnej w celu uzyskania Nagrody.

3.20. Zamówione przez Uczestników Nagrody nie posiadające wad fizycznych lub prawnych nie podlegają zwrotom, ani wymianie z zastrzeżeniem postanowień pkt 4.1 - 4.5 Regulaminu.

3.21. Organizator informuje, że Nagrody wydane w ramach Programu stanowią przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej Uczestnika Instalatora (UI), o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1426) i podlegają opodatkowaniu na zasadach wynikających z przepisów ww. ustawy. W takim wypadku Organizator zapewni Uczestnikom Instalatorom (UI) możliwość pobrania za pośrednictwem Strony Internetowej Programu specyfikacji Nagród uwzględniającej ceny brutto Nagród.

 

IV. Reklamacje

4.1. Wszelkie reklamacje Uczestnicy powinni zgłaszać na piśmie na adres AFRISO Sp. z o.o. Szałsza, ul. Kościelna 7, 42-677 Czekanów lub za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres druzyna@afriso.pl z dopiskiem „Reklamacja Drużyna A” w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od ujawnienia podstawy reklamacji, nie później jednak niż do upływu 14 dni od dnia zakończenia Programu. Reklamacja powinna zawierać opis i wskazanie przyczyn reklamacji, numer zamówienia, treść żądania oraz nazwisko i adres e-mail Uczestnika.

4.2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od daty ich doręczenia.

4.3. O terminie wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego, data doręczenia reklamacji osobiście przez Uczestnika, bądź data otrzymania reklamacji za pośrednictwem poczty e-mail.

4.4. Uczestnik zostanie powiadomiony o rozstrzygnięciu w przedmiocie reklamacji listem poleconym lub wiadomością e-mail.

4.5. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne, nie wyłącza prawa do niezależnego od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

 

V. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych Uczestników

5.1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator tj. AFRISO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szałszy, 42-677 Czekanów, przy ul. Kościelnej 7, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000066141, NIP 6311979176 REGON 273439075, o kapitale zakładowym w wysokości 300 000,00 zł wpłaconym w całości (dalej jako Administrator), z którym możliwy jest kontakt za pośrednictwem:

- adresu mailowego: mojedane@afriso.pl - adresu pocztowego: AFRISO Sp. z o.o., Szałsza, ul. Kościelna 7, 42-677 Czekanów.

5.2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych można skontaktować się z administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: mojedane@afriso.pl lub korespondencyjnie na adres siedziby Administratora.

5.3. Dane osobowe Uczestników są gromadzone, przetwarzane i przechowywane w celu realizacji Programu, tj. m.in. w celu:

a) naliczania punktów Uczestnikom oraz wydania nagród (art. 6 ust. 1 lit b RODO),

b) prowadzenia bieżącego kontaktu z Uczestnikami, komunikacji i udzielania odpowiedzi na zgłoszenia elektroniczne bądź telefoniczne Uczestników, jak również rozpatrzenia reklamacji oraz ewentualnego dochodzenia roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit f RODO)

c) realizacja obowiązków z zakresu rachunkowości i podatkowych na podstawie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w szczególności wynikających z ustawy o rachunkowości, Ordynacji podatkowej, ustawy o podatku od osób prawnych;


d) badania opinii Uczestników Programu w zakresie dotyczącym marki AFRISO oraz oferowanych przez Organizatora Produktów, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

5.4. Dane osobowe Uczestników mogą być przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego Organizatora, w tym przesyłania informacji marketingowych Uczestnikom, wyłącznie w przypadku wyrażenia przez Uczestnika odpowiedniej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne i nie warunkuje udziału w Programie. Uczestnik może w każdym momencie odwołać wyrażoną zgodę.

5.5. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe w celu realizacji obowiązków publicznoprawnych. W pozostałych przypadkach podanie danych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie może skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w Programie.

5.6. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Administratora, dostawcom systemów informatycznych i usług IT dla Administratora, podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi związane z obsługą programu w oparciu o umowę powierzenia.

5.7. Dane osobowe Uczestników są przekazywane Motivation Direct Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Jana Czeczota 31, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000358484, NIP 5213568796 oraz IDEO Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Nad Przywrą 13, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000258459, NIP 5170178188.

5.8. Dane osobowe Uczestników przetwarzane w ramach realizacji Programu nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu, ani profilowaniu.

5.9. Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

5.10. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

5.11. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

5.12. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane do czasu ustania celu, dla jakiego zostały zgromadzone oraz przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych. W przypadku, gdy dane osobowe Uczestników przetwarzane są na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), będą one przetwarzane do momentu wycofania przez Uczestnika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych.

5.13. Aktualna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na Stronie Internetowej Programu.

 

VI. Inne postanowienia

6.1. Pełna treść Regulaminu będzie dostępna na Stronie Internetowej. Podstawowe zasady Programu zawarte będą w materiałach informacyjnych dystrybuowanych w związku z realizacją Programu.

6.2. Organizator zastrzega sobie prawo do powierzenia wykonania poszczególnych czynności organizacyjnych, administracyjnych i innych w ramach realizacji Programu podmiotom trzecim, w zakresie realizacji postanowień wynikających z niniejszego Regulaminu.

6.3. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie z zastrzeżeniem, że zmiana nie będzie powodować utraty przez Uczestnika nabytych już przez niego praw w Programie. O planowanej zmianie Regulaminu Uczestnicy zostaną powiadomieni za pośrednictwem Strony Internetowej lub wiadomości e-mail wysłanej zgodnie z danymi teleadresowymi wskazanymi przez nich w Programie z minimum 14 dniowym wyprzedzeniem. Zmiana Regulaminu nie wyłącza prawa do rezygnacji z udziału w Programie.

6.4. Organizator zastrzega możliwość wprowadzenia w ramach Programu dodatkowych akcji promocyjnych, których zasady będą każdorazowo określane w drodze odrębnych komunikatów.

6.5. Organizator zastrzega możliwość zakończenia Programu w dowolnym momencie pod warunkiem wcześniejszego poinformowania Uczestników o swojej decyzji z minimum 14 dniowym wyprzedzeniem. Zakończenie Programu nie będzie powodować utraty praw nabytych przez Uczestników.

6.6. Jakiekolwiek roszczenia Uczestników z tytułu nieotrzymania Nagrody, która nie została im przekazana z powodu wyroków sądowych, decyzji administracyjnych, powodów leżących po stronie Uczestników, bądź wadliwego działania urządzeń elektronicznych służących przekazywaniu informacji, za których wadliwe działanie Organizator nie ponosi odpowiedzialności, są wyłączone.

6.7. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy spełniają warunki określone w niniejszym Regulaminie, jak również w przepisach prawa. W tym celu Organizator może żądać od Uczestników złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów.

6.8. Uczestnicy są zobowiązani postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a także zgodnie z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami. W przypadku nieprzestrzegania przez nich postanowień Regulaminu, bądź podejmowania działań zmierzających do ich obejścia, Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia danego podmiotu z udziału w Programie i odmowy przyznania mu Nagrody.

6.9. Organizator zastrzega, że wszelkiego rodzaju działania Uczestników polegające na podejmowaniu prób wprowadzenia w błąd Organizatora, w szczególności poprzez działanie sprzeczne z Regulaminem lub działanie w celu obejścia ustalonych w Regulaminie reguł, mające na celu uzyskanie przez Uczestnika dodatkowych korzyści, będzie skutkować natychmiastowym wykluczeniem go z Programu. Uczestnikowi wykluczonemu z Programu z powodów opisanych powyżej, nie przysługują jakiekolwiek korzyści nabyte w związku z uczestnictwem w Programie, w takim wypadku nie ma on również prawa wziąć ponownego udziału w Programie.

6.10. Wszelkie ewentualne spory lub roszczenia podnoszone przez Uczestników w związku z Programem rozstrzygane będą przez właściwy sąd powszechny.

6.11. W przypadkach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.